اساسنامه

اساسنامه پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست

مقدمه

به منظور پاسخگویی به بخشي از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه محيط زيست و توسعه پايدار و به منظور سیاستگذاری پژوهشی محیط زیست و تامین نیازهای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست از طریق انجام طرحهای پژوهشی، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس مجوز شماره 66493/22/2 مورخ 1393/04/18 شورای گسترش آموزش عالی و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/05/1383)، مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط تاسیس و اداره می شود.

در اين اساسنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار “وزارت ” و سازمان حفاظت محيط زيست به اختصار «سازمان» و پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار به اختصار «پژوهشكده» ناميده مي شود.

ماده 1- اهداف :    

1-  توسعه و گسترش پژوهش در زمينه محيط زيست و توسعه پايدار

2- زمينه سازي مناسب براي ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی

ماده 2- وظايف و اختيارات:

1- بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه محيط زيست و توسعه پايدار

2- سیاستگذاری پژوهشی محیط زیست و رفع نیازهای پژوهشی “سازمان” از طریق انجام طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای

3- فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعاليتهاي پژوهشي مرتبط

4- همكاري پژوهشي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی به منظور ارتقاي كيفيت فعاليت هاي پژوهشي در زمينه محيط زيست و توسعه پايدار با رعایت قوانین و مقررات

5- ارائه مشاوره و خدمات علمی – تخصصی به اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس نتايج حاصل از فعاليتهاي علمي و پژوهشي انجام شده در “پژوهشكده”

6- انتشار مجله، كتاب علمي، جزوه آموزشي، توليد نرم افزار و برنامه رايانه اي متناسب با اهداف “پژوهشكده” طبق ضوابط و مقررات مربوط

7- برگزاري همايش هاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاههاي آموزشي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

ماده 3  پژوهشکده دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداري و مالي و وابسته به سازمان است.

ماده 4 – محل فعاليت پژوهشكده در تهران است و محل استقرار واحدهاي پژوهشي، آزمايشگاهي و كارگاهي در سراسر كشور مي باشد.

ماده 5- اركان :

1 – هيات امناء

2- هیات رئیسه

3 – رئيس پژوهشكده

4 – شوراي پژوهشكده

ماده 6- ترکیب هيات امناء :

1- رئيس سازمان (رئيس هيات امناء)

2- وزیر علوم، تحقيقات و فناوري یا نماينده ایشان

3- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور یا نماينده ایشان

4- رئيس پژوهشكده (دبير هيات امناء)

5- سه تا پنج تن از شخصيت هاي علمي – فرهنگي كشور كه نقش موثري در توسعه و پيشرفت پژوهشكده داشته باشند.

تيصره 1: حداقل دو تن از شخصيت هاي مذكور در بند 5 بايد از اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور باشند.

تبصره 2: اعضاي مذکور در ردیف 5 به پيشنهاد رئيس سازمان، تاييد و حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و در يك زمان حداكثر مي توانند عضو دو هيات امناء باشند. انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 7- وظايف و اختيارات هيات امناء :

1- تصويب آيين نامه داخلي هيات امناء.

2- تصويب نمودار سازمانی و تشكيلات پژوهشكده بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.

3- بررسي و تصويب بودجه سالیانه و تفصیلی پژوهشكده كه توسط  رئيس پژوهشكده پس از تایید هیات رئیسه پيشنهاد مي شود.

4- تصويب آيين نامه هاي مالي- معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي پژوهشکده (از جمله آيين نامه هاي سفرهاي علمي، بورس هاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي) كه پس از تاييد وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود.

5- تصويب حساب ها و ترازنامه سالانه پژوهشكده.

6- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

7- تصویب جذب كمكهاي مالي و امکانات از اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

8- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی پژوهشکده به وزارت برای تایید.

9- تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و … در چارجوب ضوابط و مقررات مربوط.

10- تعيين ميزان پرداخت پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نويسانه و نظاير آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

11- پیشنهاد توسعه یا انحلال گروه های پژوهشی پژوهشکده به وزارت برای طی مراحل قانونی.

12- بررسي گزارش عملكرد سالیانه پژوهشكده كه توسط رئيس پژوهشكده ارائه مي شود و اظهار نظر نسبت به آن.

ماده 8- جلسات هیات امناء

جلسات هیات امناء حداقل هر شش ماه یکبار با دعوت رئیس هیات امناء تشکیل می شود.

تبصره:جلسات هیات امناء با حضور حداقل پنج تن از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای حداقل نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 9- رئيس پژوهشکده

  رئیس پژوهشكده كه نماینده قانونی پژوهشكده نزد مراجع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی رسمی با مرتبه حداقل استادیار دارای حداقل پنج سال سابقه خدمت در دانشگاهها و مراکز آموزشی و حداقل دو سال سابقه اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال منصوب می شود.

تبصره 1: پیشنهاد و انتصاب مجدد وی بطور متوالی برای یک دوره  امکانپذیر است. در موارد استثنا، انتخاب مجدد وی فقط برای دوره بعدی امکان پذیر است.

تبصره 2: رییس سازمان می تواند تا تعیین رییس پژوهشکده یکی از اعضای هیات علمی را به عنوان سرپرست پژوهشکده منصوب نماید.

تبصره 3: پذیرش استعفا یا عزل رییس پژوهشکده با حکم رییس سازمان خواهد بود.

ماده 10- وظايف و اختيارات رئيس پژوهشکده

1- اداره و هدايت امور پژوهشكده و نظارت بر حسن اجراي كليه فعاليتهاي آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات.

2- پيشنهاد ساختار و تشكيلات پژوهشكده به هيات امناء براي تصويب.

3- صدور احكام معاونان و مديران پژوهشكده بر اساس تشكيلات مصوب.

4- امضاي قراردادها و اسناد مالي و اداري در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.

5- تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه و تفصيلي به هيات امناء براي تصويب.

6- تنظيم و پيشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله به هيات امناء براي تصويب.

7- ارسال صورتجلسات هيات امناء پژوهشكده به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري.

8- ارائه گزارش عملكرد سالانه پژوهشكده به هيات امناء و وزارت علوم،تحقيقات و فناوري.

9- افتتاح حساب بانكي مورد نياز پژوهشكده و معرفي دارندگان حق امضاي مجاز با رعایت قوانين و مقررات مربوط.

10- تصميم گيري در مورد سياست ها و اولويت ها و بودجه طرحهاي اجرائي و تحقيقات توسعه سازماني، تحول اداري و ارتقاء بهره وري پژوهشكده.

ماده 11-تركيب هیات رئیسه

1- رئیس پژوهشکده

2- معاونان پژوهشکده

ماده 12- وظایف و اختیارات هیات رئیسه

1-مشارکت و همکاری در تنظیم برنامه های راهبردی پژوهشکده.

2-پیشنهاد بودجه سالیانه پژوهشکده.

3-پیشنهاد توزیع فرصت های مطالعاتی.

4-ایجاد هماهنگی بین حوزه های مختلف پژوهشکده.

ماده 13- معاونان پژوهشکده

تعداد معاونان پژوهشکده بر اساس تشکیلات پژوهشکده تعیین می گردد. شرایط عمومی معاونان طبق آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشد.

ماده 14-تركيب شوراي پژوهشکده

1- رئيس پژوهشكده (رييس شورا)

2- معاونان پژوهشكده

3- مدیران گروههاي پژوهشي

4- دو تا چهار تن از اعضاء هيات علمي و صاحبنظران مربوط

تبصره 1: حداکثر دو تن از اعضاي بند 4 از ميان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشكده با تشخیص رئيس پژوهشكده انتخاب شوند.

تبصره 2: اعضاي مذكور در بند 4 با حكم رئيس پژوهشكده براي مدت دو سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنها  بلامانع است.

ماده 15- وظايف و اختيارات شوراي پژوهشکده

1- تصويب آئين نامه داخلي شورا

2- تعيين خط مشي و برنامه هاي علمي و پژوهشي و آموزشي پژوهشكده در چارچوب سياست ها و مصوبات.

3- تعيين خط و مشي پژوهشكده براي ايجاد و تعميق ارتباط علمي با ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در محدوده ضوابط و مقررات كشور.

4- تاييد پيشنهاد تاسيس و انحلال گروه هاي پژوهشي به منظور ارسال براي طي مراحل قانوني.

5- تاييد آيين نامه هاي سفرهاي علمي، بورس هاي تحصيلي و فرصت هاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

6- بررسي و تصويب سفرهاي علمي، بورس هاي تحصيلي و فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي پژوهشكده طبق ضوابط و مقررات.

7- بررسي نيازهاي تجهيزاتي، انتشاراتي و پژوهشي و پيشنهاد به رئيس پژوهشكده.

8- ارزیابی نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی و فناوری پژوهشکده.

9- بررسی و تصویب تسهیلات و خدمات رفاهی.

ماده  16- جلسات شورای پژوهشکده

جلسات شورای پژوهشکده دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد.

ماده 17- پژوهشكده از نظر مقررات مالي- معاملاتي مشمول آيين نامه مالي- معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد.

ماده 18 اعضاء هيات علمي پژوهشكده از نظر مقررات استخدامي و نحوه انتخاب و گزينش (علمي و عمومي‌) تابع ضوابط و مقررات جاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشند.

ماده 19- صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیات علمی پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت تعیین می شود.

ماده 20- پژوهشكده تابع كليه قوانين، مقررات، ضوابط و آئين نامه هاي مربوط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير قوانين جاري كشور مي باشد.

ماده 21– فضا، امكانات و تجهيزات پژوهشكده بايد متناسب با ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.

ماده 22- وزارت بر کلیه فعالیت های پژوهشکده نظارت می نماید.

ماده 23- سال مالي پژوهشكده عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي شود.

ماده 24- منابع مالي پژوهشکده

1- اعتبارات بودجه عمومي

2- درآمدهاي حاصل اجراي طرح هاي پژوهشي، ارائه خدمات مشاوره اي، برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و عرضه آثار محصولات علمي (كتاب، مجله،…)

3-كمك هاي دريافتي از وزارتخانه ها و دستگاه هاي مرتبط

4- هدایا و کمکهای دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي

ماده 25-انحلال “پژوهشکده”

“پژوهشکده” در موارد زیر پس از تصویب نهایی شورای گسترش آموزش عالی منحل می شود:

1-به پیشنهاد رئیس “سازمان”

2- در صورت تخلف “پژوهشکده” از مقررات اساسنامه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظوابط و مقررات “وزارت” و سایر ظوابط و مقررات جاری کشور به تشخیص “وزارت”.

ماده 26- درصورتی که شورای گسترش آموزش عالی “وزارت” با انحلال “پژوهشکده” موافقت اصولی نماید، “پژوهشکده” موظف است:

1- کلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، شهرداری ها، سایر اشخاص حقوقی(دولتی و خصوصی) و اشخاص حقیقی(اعم از اعضای هیات علمی و کارمندان خود) انجام دهد.

2- کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداری ها و غیره در اختیار “پژوهشکده” قرار گرفته است مسترد نماید یا موافقت صاحبان حق، مینی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به “سازمان” را ارائه دهد.

ماده 27- پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده 26 و حل و فصل امور اداری، مالی و حقوقی و تصویب نهایی انحلال “پژوهشکده” توسط شورای گسترش آموزش عالی، هیات تصفیه ای مرکب از:

1-نماینده حقوقی “وزارت”

2-نماینده حقوقی “سازمان”

3- رئیس وقت “پژوهشکده” (درغیاب رئیس وقت “پژوهشکده”، یکی از معاونان وقت “پژوهشکده” بنا به تشخیص رئیس “سازمان”)تشکیل و با رعایت مقررات قانونی در مدتی که شورای گسترش آموزش عالی تعیین می کند، امر تصفیه “پژوهشکده” را بر عهده خواهد داشت.

ماده 28- پس از انجام تعهدات و تعیین تکلیف دیون “پژوهشکده” و اعلام ختم تصفیه توسط هیات تصفیه، باقی مانده دارایی “پژوهشکده” با رعایت بند 2 ماده 26 اساسنامه به سازمان منتقل می شود.

تبصره1: در خصوص اموال وقفی، مطابق وقفنامه عمل می شود.

تبصره 2: هیات تصفیه موظف است در مورد فوق صورتمجلسی را که به امضای تمامی اعضای هیات می رسد تنظیم و یک نسخه از آن را به “سازمان” و نسخه دیگر آن را به “وزارت” تسلیم نماید.

ماده 29- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات مصوب “وزارت” و سایر ضوابط و مقررات مربوط است.

ماده 30- هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه با تصویب شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون آموزشی “وزارت” امکانپذیر است.

ماده 31- این اساسنامه مشتمل بر 31 ماده و 14 تبصره در تاریخ 4/5/1393 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ معتبر است.