اساسنامه

اساسنامه پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست

مقدمه

به منظور پاسخگویی به بخشي از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه محيط زيست و توسعه پايدار و به منظور سیاستگذاری پژوهشی محیط زیست و تامین نیازهای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست از طریق انجام طرحهای پژوهشی، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس مجوز شماره 66493/22/2 مورخ 1393/04/18 شورای گسترش آموزش عالی و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/05/1383)، مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط تاسیس و اداره می شود.

در اين اساسنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار “وزارت ” و سازمان حفاظت محيط زيست به اختصار «سازمان» و پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار به اختصار «پژوهشكده» ناميده مي شود.

ماده 1- اهداف :    

1-  توسعه و گسترش پژوهش در زمينه محيط زيست و توسعه پايدار

2- زمينه سازي مناسب براي ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی

ماده 2- وظايف و اختيارات:

1- بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه محيط زيست و توسعه پايدار

2- سیاستگذاری پژوهشی محیط زیست و رفع نیازهای پژوهشی “سازمان” از طریق انجام طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای

3- فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعاليتهاي پژوهشي مرتبط

4- همكاري پژوهشي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی به منظور ارتقاي كيفيت فعاليت هاي پژوهشي در زمينه محيط زيست و توسعه پايدار با رعایت قوانین و مقررات

5- ارائه مشاوره و خدمات علمی – تخصصی به اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس نتايج حاصل از فعاليتهاي علمي و پژوهشي انجام شده در “پژوهشكده”

6- انتشار مجله، كتاب علمي، جزوه آموزشي، توليد نرم افزار و برنامه رايانه اي متناسب با اهداف “پژوهشكده” طبق ضوابط و مقررات مربوط

7- برگزاري همايش هاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاههاي آموزشي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

ماده 3  پژوهشکده دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداري و مالي و وابسته به سازمان است.

ماده 4 – محل فعاليت پژوهشكده در تهران است و محل استقرار واحدهاي پژوهشي، آزمايشگاهي و كارگاهي در سراسر كشور مي باشد.

ماده 5- اركان :

1 – هيات امناء

2- هیات رئیسه

3 – رئيس پژوهشكده

4 – شوراي پژوهشكده

ماده 6- ترکیب هيات امناء :

1- رئيس سازمان (رئيس هيات امناء)

2- وزیر علوم، تحقيقات و فناوري یا نماينده ایشان

3- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور یا نماينده ایشان

4- رئيس پژوهشكده (دبير هيات امناء)

5- سه تا پنج تن از شخصيت هاي علمي – فرهنگي كشور كه نقش موثري در توسعه و پيشرفت پژوهشكده داشته باشند.

تيصره 1: حداقل دو تن از شخصيت هاي مذكور در بند 5 بايد از اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور باشند.

تبصره 2: اعضاي مذکور در ردیف 5 به پيشنهاد رئيس سازمان، تاييد و حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و در يك زمان حداكثر مي توانند عضو دو هيات امناء باشند. انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 7- وظايف و اختيارات هيات امناء :

1- تصويب آيين نامه داخلي هيات امناء.

2- تصويب نمودار سازمانی و تشكيلات پژوهشكده بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.

3- بررسي و تصويب بودجه سالیلنه و تفصیلی پژوهشكده كه توسط  رئيس پژوهشكده پس از تایید هیات رئیسه پيشنهاد مي شود.

4- تصويب آيين نامه هاي مالي- معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي پژوهشکده (از جمله آيين نامه هاي سفرهاي علمي، بورس هاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي) كه پس از تاييد وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود.

5- تصويب حساب ها و ترازنامه سالانه پژوهشكده.

6- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

7- تصویب جذب كمكهاي مالي و امکانات از اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

8- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی پژوهشکده به وزارت برای تایید.

9- تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و … در چارجوب ضوابط و مقررات مربوط.

10- تعيين ميزان پرداخت پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نويسانه و نظاير آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

11- پیشنهاد توسعه یا انحلال گروه های پزوهشی پژوهشکده به وزارت برای طی مراحل قانونی.

12- بررسي گزارش عملكرد سالیانه پژوهشكده كه توسط رئيس پژوهشكده ارائه مي شود و اظهار نظر نسبت به آن.

ماده 8- جلسات هیات امناء

جلسات هیات امناء حداقل هر شش ماه یکبار با دعوت رئیس هیات امناء تشکیل می شود.

تبصره:جلسات هیات امناء با حضور حداقل پنج تن از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای حداقل نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 9- رئيس پژوهشکده

  رئیس پژوهشكده كه نماینده قانونی پژوهشكده نزد مراجع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی رسمی با مرتبه حداقل استادیار دارای حداقل پنج سال سابقه خدمت در دانشگاهها و مراکز آموزشی و حداقل دو سال سابقه اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال منصوب می شود.

تبصره 1: پیشنهاد و انتصاب مجدد وی بطور متوالی برای یک دوره  امکانپذیر است. در موارد استثنا، انتخاب مجدد وی فقط برای دوره بعدی امکان پذیر است.

تبصره 2: رییس سازمان می تواند تا تعیین رییس پژوهشکده یکی از اعضای هیات علمی را به عنوان سرپرست پژوهشکده منصوب نماید.

تبصره 3: پذیرش استعفا یا عزل رییس پژوهشکده با حکم رییس سازمان خواهد بود.

ماده 10- وظايف و اختيارات رئيس پژوهشکده

1- اداره و هدايت امور پژوهشكده و نظارت بر حسن اجراي كليه فعاليتهاي آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات.

2- پيشنهاد ساختار و تشكيلات پژوهشكده به هيات امناء براي تصويب.

3- صدور احكام معاونان و مديران پژوهشكده بر اساس تشكيلات مصوب.

4- امضاي قراردادها و اسناد مالي و اداري در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.

5- تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه و تفصيلي به هيات امناء براي تصويب.

6- تنظيم و پيشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله به هيات امناء براي تصويب.

7- ارسال صورتجلسات هيات امناء پژوهشكده به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري.

8- ارائه گزارش عملكرد سالانه پژوهشكده به هيات امناء و وزارت علوم،تحقيقات و فناوري.

9- افتتاح حساب بانكي مورد نياز پژوهشكده و معرفي دارندگان حق امضاي مجاز با رعایت قوانين و مقررات مربوط.

10- تصميم گيري در مورد سياست ها و اولويت ها و بودجه طرحهاي اجرائي و تحقيقات توسعه سازماني، تحول اداري و ارتقاء بهره وري پژوهشكده.

ماده 11-تركيب هیات رئیسه

1- رئیس پژوهشکده

2- معاونان پژوهشکده

ماده 12- وظایف و اختیارات هیات رئیسه

1-مشارکت و همکاری در تنظیم برنامه های راهبردی پژوهشکده.

2-پیشنهاد بودجه سالیانه پژوهشکده.

3-پیشنهاد توزیع فرصت های مطالعاتی.

ایجاد هماهنگی بین حوزه های مختلف پژوهشکده.

ماده 13- معاونان پژوهشکده

تعداد معاونان پژوهشکده بر اساس تشکیلات پژوهشکده تعیین می گردد. شرایط عمومی معاونان طبق آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشد.

ماده 14-تركيب شوراي پژوهشکده

1- رئيس پژوهشكده (رييس شورا)

2- معاونان پژوهشكده

3- مدیران گروههاي پژوهشي

4- دو تا چهار تن از اعضاء هيات علمي و صاحبنظران مربوط

تبصره 1: حداکثر دو تن از اعضاي بند 4 از ميان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشكده با تشخیص رئيس پژوهشكده انتخاب شوند.

تبصره 2: اعضاي مذكور در بند 4 با حكم رئيس پژوهشكده براي مدت دو سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنها  بلامانع است.

ماده 15- وظايف و اختيارات شوراي پژوهشکده

1- تصويب آئين نامه داخلي شورا

2- تعيين خط مشي و برنامه هاي علمي و پژوهشي و آموزشي پژوهشكده در چارچوب سياست ها و مصوبات.

3- تعيين خط و مشي پژوهشكده براي ايجاد و تعميق ارتباط علمي با ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در محدوده ضوابط و مقررات كشور.

4- تاييد پيشنهاد تاسيس و انحلال گروه هاي پژوهشي به منظور ارسال براي طي مراحل قانوني.

5- تاييد آيين نامه هاي سفرهاي علمي، بورس هاي تحصيلي و فرصت هاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

6- بررسي و تصويب سفرهاي علمي، بورس هاي تحصيلي و فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي پژوهشكده طبق ضوابط و مقررات.

7- بررسي نيازهاي تجهيزاتي، انتشاراتي و پژوهشي و پيشنهاد به رئيس پژوهشكده.

8- ارزیابی نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی و فناوری پژوهشکده.

9- بررسی و تصویب تسهیلات و خدمات رفاهی.

ماده  16- جلسات شورای پژوهشکده

جلسات شورای پژوهشکده دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد.

ماده 17- پژوهشكده از نظر مقررات مالي- معاملاتي مشمول آيين نامه مالي- معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد.

ماده 18 اعضاء هيات علمي پژوهشكده از نظر مقررات استخدامي و نحوه انتخاب و گزينش (علمي و عمومي‌) تابع ضوابط و مقررات جاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشند.

ماده 19- صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیات علمی پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت تعیین می شود.

ماده 20- پژوهشكده تابع كليه قوانين، مقررات، ضوابط و آئين نامه هاي مربوط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير قوانين جاري كشور مي باشد.

ماده 21– فضا، امكانات و تجهيزات پژوهشكده بايد متناسب با ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.

ماده 22- وزارت بر کلیه فعالیت های پژوهشکده نظارت می نماید.

ماده 23- سال مالي پژوهشكده عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي شود.

ماده 24- منابع مالي پژوهشکده

1- اعتبارات بودجه عمومي

2- درآمدهاي حاصل اجراي طرح هاي پژوهشي، ارائه خدمات مشاوره اي، برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و عرضه آثار محصولات علمي (كتاب، مجله،…)

3-كمك هاي دريافتي از وزارتخانه ها و دستگاه هاي مرتبط

4- هدایا و کمکهای دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر