اطلاعیه تکمیل مدارک متقاضیان عضویت هیات علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار که در فراخوان سال 1396 شرکت نموده اند.

به اطلاع کلیه متقاضیان عضویت هیات علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار که در فراخوان سال 1396 شرکت نموده اند، می رساند که کلیه داوطلبان می بایست کاربرگ های مورد نیاز را از این بخش دانلود و مطابق با دستورالعمل مربوطه (به شرح پیوست) تکمیل نموده و کاربرگ های تکمیل شده را به همراه کلیه مستندات لازم تا پایان وقت اداری 1397/2/10 به آدرس تهران، بزرگراه شهید حکیم، حد فاصل بزرگراه شیخ فضل الله نوری و بزرگراه یادگار امام (ره)، پارک طبیعت پردیسان، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، کدپستی 1463914111 (از طریق پست پیشتاز) ارسال نمایند.

کاربرگها
دستورالعمل تهیه و ارسال کاربرگها