اعضای هیئت علمی

 آقای دکتر امید بزرگ حداد

 مرتبه علمی : استاد

 عضو هیات علمی گروه پژوهشی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی

 

 آقای دکتر جلیل بادام فیروز

 مرتبه علمی: استادیار

 عضو هیات علمی گروه اقتصاد محیط زیست

مدیریت سبز برای کاهش هزینه ها و آثار منفی بر محیط زیست / دکتر محمد قدیری ابیانه  

 آقای دکتر محمد قدیری ابیانه

 مرتبه علمی: مربی پژوهشی 

 عضو هیات علمی گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی