اعضای هیئت علمی

Rias

 خانم دکتر ندا سلطانی

 مرتبه علمی : استاد

 عضو هیات علمی گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی

 

 آقای دکتر جلیل بادام فیروز

 مرتبه علمی: استادیار

 عضو هیات علمی گروه اقتصاد محیط زیست

مدیریت سبز برای کاهش هزینه ها و آثار منفی بر محیط زیست / دکتر محمد قدیری ابیانه  

 آقای دکتر محمد قدیری ابیانه

 مرتبه علمی: مربی پژوهشی 

 عضو هیات علمی گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر