اعضای هیأت علمی

 

 

 

 آقای دکتر جلیل بادام فیروز

 مرتبه علمی: استادیار

 عضو هیات علمی گروه اقتصاد محیط زیست و سرپرست پژوهشکده

   آقای دکتر اردوان زرندیان
عضو هیات علمی گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست و مدیر امور پژوهشی
 

 آقای دکتر سید قاسم قربان زاده زعفرانی

سرپرست و عضو هیات علمی گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی

  آقای دکترفرهاد حسینی طایفه 

عضو هیات علمی گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی

  خانم دکتر منا ایزدمان

عضو هیات علمی گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی