اعضاء

 

 

نام خانوادگی  و

 نام

برای مشاهده رزومه اعضا بر روی اسامی کلیک فرمایید.

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

پست الکترونیک

عکس

ایزدیان منا
عضو هیات علمی
دکتری
زیست شناسی دریا
10
monaizadian@yahoo.com
izadian.mona@gmail.com
 اینالو
محمد رضا
  کارشناس خدمات
مالی
لیسانس
مکانیک جامدات
 7
Inallo@rcesd.ac.ir
بادام فیروز
جلیل
 -معاون پژوهشی
هیات علمی
 دکتری
اقتصاد محیط زیست
22
 Badam@rcesd.ac.ir
بزرگ حداد  امید
رئیس-
هیات علمی
 دکتری
عمران- آب
10
Haddad@rcesd.ac.ir
 
پورکریمی الهه
  کارشناس حقوقی
دکتری
مدیریت محیط زیست- حقوق محیط زیست
 14
 Pourkarimi@rcesd.ac.ir
 
 حجتی
کتایون
 کارشناس اقتصاد محیط زیست
 فوق لیسانس
اقتصاد محیط زیست
 13
 K.Hojati@rcesd.ac.ir
 
  حسینی طایفه
فرهاد 
کارشناس آزمایشگاه
 دکتری
مدیریت حیات وحش
 15
 Farhadtayefeh@rcesd.ac.ir
 
  رحمتی   
علیرضا  
 مدیر امور کتابخانه، مرکز اسناد و اطلاع رسانی
دکتری
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 13
 ARRahmati@rcesd.ac.ir
 
  زرندیان
اردوان 
 مدیر امور پژوهشی
 دکتری
  محیط زیست- برنامه ریزی
 21
 Azarandian@rcesd.ac.ir
 
 عظیمی 
سید بهاره
 کارشناس آزمایشگاه
دکتری
شیمی آلی
 2
 Azimi@rcesd.ac.ir
غفاری سرائی
امید
 کارشناس خدمات اداری
 لیسانس
روابط عمومی
 6
 O.Ghafari@rcesd.ac.ir
 
  قدیری ابیانه   
محمد  
معاون اداری-مالی
هیات علمی
دکتری
دامپزشکی
 25
 M.Ghadiri@rcesd.ac.ir
 
 قربان زاده زعفران
سید قاسم

 

  سرپرست گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی
  دکتری
 اکولوژی دریا- بیولوژی دریا
 14
 Gh.Ghorbanzadeh@rcesd.ac.ir
 
 

قیومی راضیه
  کارشناس امور پژوهش
  دکتری
 بیولوژی دریا
 16
 R.Ghayoumi@rcesd.ac.ir
 گودرزی
مریم
  کارشناس امور اداری
 فوق لیسانس
مدیریت دولتی- منابع انسانی
 9
 M.Goodarzi@rcesd.ac.ir

 

 

شهاب الدین منتظمی 
 مدیر امور آزمایشگاه
 دکتری
دامپزشکی
 19
 Montazamy@rcesd.ac.ir
 
موسی زاده رویا
کارشناس امور پژوهش
  دکتری
 اقتصاد محیط زیست
 9
 Roya.Mousazadeh@rcesd.ac.ir
 
 هزارخوانی
محمد مهدی
  مدیر امور مالی
 لیسانس
حسابداری
 12
 Hezarkhani@rcesd.ac.ir
 
  همتیان خانشیر
فریبا
 کارشناس برنامه ریزی پژوهشی
 فوق لیسانس
اقتصاد محیط زیست
 18
 FaribaHematian@rcesd.ac.ir
 
یزدانی پرایی زهرا

 

 کارشناس آزمایشگاه
 فوق لیسانس
برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست
 12
 Yazdani@rcesd.ac.ir