بررسی حقوقی زیست محیطی

بررسی حقوقی-زیست محیطی حوزه های آبریز رودخانه های کرج، جاجرود، لار [1396/02/10]

بررسی حقوقی-زیست محیطی حوزه های آبریز کرج، جاجرود، لار. فصلنامه علمی، پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، تابستان 1386.


دانلود ضمیمه