بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی، فصلنامه سیاستگذاری عمومی [1396/02/09]

چکیده گسترش نگرش جامع به مدیریت و سیاست گزاري منابع طبیعی در پی موفقیـت نداشـتن بـسیاري از سیاست ها و طرح هاي پیشین، بسیاري از متخصصان این حـوزه را بـه سـوي اسـتفاده از روش هـاي جدید کشانده است که امکان یافتن نقاط ضعف و خلا ءهاي سیاست ها و طرح هـاي گذشـته را بـراي آنها فراهم می سازد. “تحلیل شبکه اي” یکی از این روش هاي نوین میباشـد کـه اصـل را بـر روابـط میان فاکتورها قرار داده و با ترسیم شبکه هاي ارتباطی، آن ها را تحلیل می نمایـد . شـبکه بنـدي امکـان بررسی و تحلیل ا رتباطات میان یک مس أله با مسایل مرتبط را میسر می سازد؛ زیرا نمی تـوان در دنیـاي پیچیده امروز مرز دقیق و مشخصی میان مسایل برشمرد . مطالعـات معـدودي از ایـن روش در حـوزه منابع طبیعی و مح یط زیست استفاده نموده اند. این روش در ایران نیز کـاملاً نوپـا بـوده و کاربردهـاي بیشمارش ناشناخته مانده است . این مقاله با هـدف معرفـی ایـن روش و کاربردهـاي فـراوان آن، بـه ترسیم و تحلیل شبکه همکاري هاي قانونی میان سازمان هاي مرتبط با منـابع طبیعـی در قـانون برنامـه چهارم توسعه پرداخته و از نرم افزارهاي UCINET و Netdraw براي محاسبه مرکزیـت هـاي درجـه و بینابینی و نیـز ترسـیم شـبکه اسـتفاده نمـوده اسـت . نتـایج نـشان دادنـد کـه توزیـع قـدرت میـان سازمانهاي درگیر به درستی صورت نگرفته و در تدوین این سـند قـانونی، رویکـرد شـبکه اي حـا کم نبوده است . همچنین تحلیل شبکهاي، کارایی بـالایی در ارزیـابی برنامـه هـاي سیاسـتی و مـدیریتی در حوزه منابع طبیعی و نشان دادن نقاط قوت و ضـعف آن هـا دارد . در نهایـت پیـشنهاد شـد مـدیران و * kangarani@ut.ac.ir :مکاتبه مسئول مجله حفاظت و بهرهبرداري از منابع طبیعی جلد (1 ،(شماره (1 (1391 80 سیاستگزاران حوزه منابع طب یعـی، از توانـایی هـا و قابلیـت هـاي روش تحلیـل شـبکه اي در ارزیـابی سیاستها و برنامه هاي پیشین این حوزه بهره برده و از نقاط قوت و ضعف آنها براي تـدوین و تهیـه سیاستها و برنامههاي آتی استفاده نمایند.


دانلود فایل ضمیمه