بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی، فصلنامه سیاستگذاری عمومی [1396/02/09]

چکیده گسترش نگرش جامع به مدیریت و سیاست گزاري منابع طبیعی در پی موفقیـت نداشـتن بـسیاري از سیاست ها و طرح هاي پیشین، بسیاري از متخصصان این حـوزه را بـه سـوي اسـتفاده از روش هـاي جدید کشانده است که امکان یافتن نقاط ضعف و خلا ءهاي سیاست ها و طرح هـاي گذشـته را بـراي آنها فراهم می سازد. “تحلیل شبکه اي” یکی از این روش هاي نوین میباشـد کـه اصـل را بـر روابـط میان فاکتورها قرار داده و با ترسیم شبکه هاي ارتباطی، آن ها را تحلیل می نمایـد . شـبکه بنـدي امکـان بررسی و تحلیل ا رتباطات میان یک مس أله با مسایل مرتبط را میسر می سازد؛ زیرا نمی تـوان در دنیـاي پیچیده امروز مرز دقیق و مشخصی میان مسایل برشمرد . مطالعـات معـدودي از ایـن روش در حـوزه منابع طبیعی و مح یط زیست استفاده نموده اند. این روش در ایران نیز کـاملاً نوپـا بـوده و کاربردهـاي بیشمارش ناشناخته مانده است . این مقاله با هـدف معرفـی ایـن روش و کاربردهـاي فـراوان آن، بـه ترسیم و تحلیل شبکه همکاري هاي قانونی میان سازمان هاي مرتبط با منـابع طبیعـی در قـانون برنامـه چهارم توسعه پرداخته و از نرم افزارهاي UCINET و Netdraw براي محاسبه مرکزیـت هـاي درجـه و بینابینی و نیـز ترسـیم شـبکه اسـتفاده نمـوده اسـت . نتـایج نـشان دادنـد کـه توزیـع قـدرت میـان سازمانهاي درگیر به درستی صورت نگرفته و در تدوین این سـند قـانونی، رویکـرد شـبکه اي حـا کم نبوده است . همچنین تحلیل شبکهاي، کارایی بـالایی در ارزیـابی برنامـه هـاي سیاسـتی و مـدیریتی در حوزه منابع طبیعی و نشان دادن نقاط قوت و ضـعف آن هـا دارد . در نهایـت پیـشنهاد شـد مـدیران و * kangarani@ut.ac.ir :مکاتبه مسئول مجله حفاظت و بهرهبرداري از منابع طبیعی جلد (1 ،(شماره (1 (1391 80 سیاستگزاران حوزه منابع طب یعـی، از توانـایی هـا و قابلیـت هـاي روش تحلیـل شـبکه اي در ارزیـابی سیاستها و برنامه هاي پیشین این حوزه بهره برده و از نقاط قوت و ضعف آنها براي تـدوین و تهیـه سیاستها و برنامههاي آتی استفاده نمایند.


دانلود فایل ضمیمه

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر