بررسی شبکه روابط اجتماعی بوم گردان و جامعه میزبان در جزیره هرمز

بررسی شبکه روابط اجتماعی بوم گردان و جامعه میزبان در جزیره هرمز، فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری [1396/02/09]

محمدی کنگرانی (1395) بررسی شبکه روابط اجتماعی بوم گردان و جامعه میزبان در جزیره هرمز، فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری