بررسی چالش های هوا و اقلیم در کمیته علمی هوا و اقلیم پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، کمیته علمی هوا و اقلیم با حضور متخصصین در حوزه هوا و اقلیم جهت شناسایی مشکلات و چالشهای بخش هوا و ارائه راهکار های علمی و عملی مناسب از طریق انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار تشکیل شده است.
بزرگ حداد رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، با بیان اینکه این کمیته توانایی شناسایی مشکلات را در بخش هوا و اقلیم دارد گفت: هدف گذاری مشخص برای کاهش انتشار از منابع انسان ساز به تفکیک آلاینده های شاخص، توجه به پدیده گردوغبار، ارائه راهکارهای علمی و عملی با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی داخلی و خارجی از اهداف این کمیته می باشد.
@pazhoheshkadepaydar