تاثیر نفت بر محیط زیست

 
یکی از روشهایی که برای ایجاد تجربه وآگاهی مورد پژوهی یا بررسی موارد خاص است در این روش مسائل در قالب قضایای ویژه ای در مقابل دانشجو قرار داده که باتوجه به آموخته های خود به حل وفصل بپردازد.برای تدوین قضایاباید مشکل رادر قالب قضیه تدوین واطلاعات را جمع اوری کرد ودر نهایت یک قضیه ی سازمانی تنظیم کرد.در تدوین باید :عنوان قضیه،طول قضیه،ویژگی های زمانی و مکانی ،ایجاد انگیزه وارائه اطلاعات کمی وکیفی رعایت شود. برای تجزیه وتحلیل قضیه باید :مطالعه دقیق قضیه وتبیین مشکل ،تعیین راه حل های مختلف جهت حل مشکل،تعیین پیامدهای هرراه حل،انتخاب مناسب ترین راه حل ،اظمینان یافتن ار کارآوری راه حل ها در عمل را طی کرد.
ناشر: نشر ایران شابک: IB1212sd23-213
نویسنده: محمد رضایی مترجم: حسین قدوسی
قیمت: 150000 ریال فایل کتاب:

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر