تماس با ما

آدرس: تهران، بزرگراه شهید حکیم، ضلع غربی پارک طبیعت پردیسان، پژوهشــکده محیـط زیـست و توسـعه پایدار،
صـنـدوق پسـتی 141551156

ریاست پژوهشکده: 88233271

معاونین پژوهشکده: 88233274

تلفن: 88233261 – 88233260

فکس: 88233259

پست الکترونیک: info@rcesd.ac.ir