دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اداری و مالی موسسات آموزشی و پژوهشی

دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اداری و مالی موسسات آموزشی و پژوهشی [1395/12/01]

برگزاری “دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اداری و مالی”
(موسسات آموزشی و پژوهشی)
سه شنبه ها – ساعت 11-9
پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
اهم محورهای دوره آموزشی به شرح زیر است:
قوانین بالا دستی
ساختار و تشکیلات دولت
قوانین و مقررات اداری و استخدامی
اعضای غیر هیات علمی
اعضای هیات علمی
تامین اجتماعی
بازنشستگی
گزینش
بیمه
تخلفات اداری
تکالیف مستخدم و دولت
ارزشیابی
نظام ارتقاء رتبه