رئیس

معرفی
– نام و نام خانوادگی: دکتر جلیل بادام فیروز
– مرتبه علمی: استادیار

رئیس پژوهشکده نماینده قانونی آن نزد مراجع حقیقی و حقوقی است و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
– تمهید امکانات ضروری برای تحقق اهداف پژوهشکده.
– مسئولیت در قبال کلیه امور پژوهشکده و حسن اجرای مصوبات هیات امناء در حدود مقررات مصوب.
– تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی، سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیات امناء.
– تعیین خط مشی اجرایی پژوهشکده بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیات امناء، برنامه ریزی و هدایت فعالیت ها در چارچوب برنامه ها و سیاست های مصوب وزارت.
– پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده پس از تصویب هیات امناء.
– استیفای منافع و حقوق پژوهشکده در مراجع قانونی.
– ارائه گزارش عملکرد سالیانه به هیات امناء و وزارت.
– نصب و عزل هیات رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای پژوهشکده، روسای مراکز پژوهشی و مدیران گروههای پژوهشی پژوهشکده.
– پیشنهاد تاسیس، توسعه، انحلال و ادغام گروه های پژوهشی با هماهنگی شورای پژوهشکده به هیات امناء.
– ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر دانشگاهها و موسسات پژوهشی داخلی و خارجی به شورای پژوهشکده.