رئیس

معرفی
– نام و نام خانوادگی: خانم دکتر ندا سلطانی
– مرتبه علمی: استاد

رئیس پژوهشکده نماینده قانونی آن نزد مراجع حقیقی و حقوقی است و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
– تمهید امکانات ضروری برای تحقق اهداف پژوهشکده.
– مسئولیت در قبال کلیه امور پژوهشکده و حسن اجرای مصوبات هیات امناء در حدود مقررات مصوب.
– تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی، سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیات امناء.
– تعیین خط مشی اجرایی پژوهشکده بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیات امناء، برنامه ریزی و هدایت فعالیت ها در چارچوب برنامه ها و سیاست های مصوب وزارت.
– پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده پس از تصویب هیات امناء.
– استیفای منافع و حقوق پژوهشکده در مراجع قانونی.
– ارائه گزارش عملکرد سالیانه به هیات امناء و وزارت.
– نصب و عزل هیات رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای پژوهشکده، روسای مراکز پژوهشی و مدیران گروههای پژوهشی پژوهشکده.
– پیشنهاد تاسیس، توسعه، انحلال و ادغام گروه های پژوهشی با هماهنگی شورای پژوهشکده به هیات امناء.
– ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر دانشگاهها و موسسات پژوهشی داخلی و خارجی به شورای پژوهشکده.

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر