شورای پژوهشکده

شورای پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دارای 6 عضو حقوقی شامل رئیس، معاونان و مدیران گروه های پژوهشی پژوهشکده و  4 عضو حقیقی از اعضای هیات علمی و صاحبنظران مربوط به شرح زیر است:

اعضاء حقوقی:

1-  آقای دکتر امید بزرگ حداد (رئیس شورا)

2-  آقای دکتر جلیل بادام فیروز ( عضو حقوقی/ نایب رییس)

3-  آقای دکتر محمد قدیری ابیانه (عضو حقوقی)

4-  آقای دکتر اردوان زرندیان (عضو حقوقی)

5-  آقای دکتر علیرضا رحمتی (عضو حقوقی)

6-  آقای دکتر قاسم قربانزاده زعفرانی (عضو حقوقی)

 

اعضاء حقیقی:

7-  آقای دکتر سعید متصدی زرندی (عضو حقیقی)

8-  خانم دکتر پروین فرشچی (عضو حقیقی)

9-  آقای دکتر رامین محمد علی تهرانی (عضو حقیقی)