شورای پژوهشکده

شورای پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دارای 6 عضو حقوقی شامل رئیس، معاونان و مدیران گروه های پژوهشی پژوهشکده و  4 عضو حقیقی از اعضای هیات علمی و صاحبنظران مربوط به شرح زیر است:

اعضاء حقوقی:

1-  خانم دکتر نداسلطانی (رئیس شورا)

2-  آقای دکتر جلیل بادام فیروز ( عضو حقوقی/ نایب رییس)

3-  آقای دکتر محمد قدیری ابیانه (عضو حقوقی)

4-  آقای دکتر اردوان زرندیان (عضو حقوقی)

5-  آقای دکتر علیرضا رحمتی (عضو حقوقی)

6-  آقای دکتر قاسم قربانزاده زعفرانی (عضو حقوقی)

 

اعضاء حقیقی:

7-  آقای دکتر سعید متصدی زرندی (عضو حقیقی)

8-  خانم دکتر پروین فرشچی (عضو حقیقی)

9-  آقای دکتر رامین محمد علی تهرانی (عضو حقیقی)

 

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر