معاونین

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دارای دو پست معاونت (معاونت پژوهشی و معاونت اداری-مالی) می باشد.

معاون پژوهشی: آقای دکتر جلیل بادام فیروز

– معاونت پژوهشی دارای سه مدیریت امور کتابخانه، مرکز اسناد و اطلاع رسانی / مدیریت امور پژوهش / مدیریت امور آزمایشگاهها.

 

معاون اداری – مالی: آقای دکتر شهاب الدین منتظمی 

-سرپرست معاونت اداری- مالی دارای دو مدیریت برنامه، بودجه و منابع انسانی / مدیریت امور مالی.