نشست علمی پژوهشی سیزدهم راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی درچارچوب شهرهای تاب آور

نشست علمی- پژوهشی سیزدهم- راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی درچارچوب شهرهای تاب آور [1395/12/24]

نشست علمی- پژوهشی سیزدهم- با موضوع راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی درچارچوب شهرهای تاب آور در دوم اسفند 1395 با سخنرانی سرکارخانم مهندس یزدانی کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست برگزار گردید.