نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز 

  تاریخ: ۹۶/۱۱/۳۰ 

⏰ ۱۳/۳۰- ۸/۳۰ 

دبیرخانه اجرایی همایش: پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار 

مکان: سالن همایشهای بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست