همایش ملی محیط زیست طبیعی 11 تیر 1396

همایش ملی محیط زیست طبیعی

همایش ملی محیط زیست طبیعی از تاریخ 1394/12/10 لغایت 1394/12/10
الی
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی محل برگزاری: رشت
محورهای همایش:

مدیریت پایدار منابع طبیعی       مدیریت پایدار جنگل، مرتع و ذخایر ژنتیکی       مدیریت محیط زیستی سواحل
آسیب شناسی منابع طبیعی پایش محیط زیست        شناسایی، معرفی و کاربرد شاخص­های پایش زیستی        تغییرات اقلیمی و منابع محیط زیست        آلودگی محیط زیست        تغيير كاربري اراضي

اقتصاد و محیط زیست

اقتصاد اکولوژیکی اکوسیستم­ها
حسابرسی محیط زیستی منابع طبیعی
مطالعات گردشگری اکوسیستم­ها
زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده

تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
ارزیابی محیط زیستی زیست بوم­ها
مدل سازی منابع محیط زیستی( آب ، هوا ، خاک)

کاربرد RS و GIS در منابع طبیعی

 

سخنرانان: