همکاری های دوجانبه علمی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار و معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ضمن ابرازخوشحالی از موقعیت های پیش رو جهت انجام همکاری های دوجانبه، همکاری با پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار را در اولویت برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت معاونت اعلام داشتند.

امید بزرگ حداد، ریاست پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار نیز با ابراز خرسندی از این نشست پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار را بعنوان بازوی علمی سازمان حفاظت محیط زیست دانستند و آمادگی پژوهشکده را جهت اجرای طرح های پژوهشی، جشنواره ها، کنفرانس ها پشتوانه علمی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اعلام داشتند.