“همکاری پژوهشکده با معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری و انجمن علمی پسماند در خصوص رفع چالش های مدیریت پسماند “

 

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، در راستای سیاست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر ساماندهی وضعیت پسماند کشور، آقای دکترحداد رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، از نشست تخصصی مشترک با نماینده محترم معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری و انجمن علمی پسماند کشور خبرداد و گفت: امیدوارم با همکاری های علمی و پژوهشی که با معاونت علمی و فناوری آوری ریاست جمهوری خواهیم داشت، بتوانیم گام های مثبت در حل این معضل زیست محیطی برداریم.

@pazhoheshkadepaydar