هیات رئیسه

هیات رئیسه پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار اعضای زیر با عضویت حقوقی می باشند:
– آقای دکتر امید بزرگ حداد (رئیس)
– آقای دکتر محمد قدیری ابیانه (عضو)
– آقای دکتر جلیل بادام فیروز (عضو)