هیات رئیسه

هیات رئیسه پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار اعضای زیر با عضویت حقوقی می باشند:
– آقای دکتر جلیل بادام فیروز (رئیس)
– آقای دکتر شهاب الدین منتظمی (عضو)