چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران 11 تیر 1396

چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران از تاریخ 1395/09/17 لغایت 1395/09/18
الی
برگزار کننده: پژوهشکده محیط زیست و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران محل برگزاری: تهران- سالن همایش های بین المللی محیط زیست
محورهای همایش:
محورهای همایش:
– ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
– ارزیابی اثرات محیط زیستی
– ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی
– ارزیابی اثرات بهداشتی
– ارزیابی راهبردی محیط زیستی
– ارزیابی اثرات محیط زیستی، مدلها و روشها
و…
سخنرانان: