کمیسیون دائمی هیات امنأ

کمیسیون دائم هیات امنأ پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار متشکل از اعضاء حقوقی وحقیقی نامبرده زیر است:
اعضای حقوقی:
1- آقای دکتر جلیل بادام فیروز رئیس (دبیر)
2- دکتر سعید رضایی – معاون دفتر هیات های امنا و هیات های ممیزه و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقیقی:
1- آقای دکتر جلیل بادام فیروز- سرپرست پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
2- آقای دکتر شهاب الدین منتظمی- معاون اداری و مالی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
3- آقای مهندس امیر مهاجری طهرانی- رئیس مرکز برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری سازمان مرکزی
4- آقای دکتر غلامرضا امینی رنجبر- عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور رئیس سازمان
5- آقای دکتر صدرالدین علی پور
6- آقای دکتر محسن دلاویز