کمیسیون دائمی هیات امناء

کمیسیون دائم هیات امناء پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار متشکل از اعضاء حقوقی وحقیقی نامبرده زیر است:
اعضای حقوقی:
1- آقای دکتر امید بزرگ حداد رئیس (دبیر)
2- دکتر سعید رضایی – معاون دفتر هیات های امنا و هیات های ممیزه و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقیقی:
1- آقای دکتر جلیل بادام فیروز- معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
2- آقای دکتر محمد قدیری ابیانه- معاون اداری مالی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
3- آقای مهندس امیر مهاجری طهرانی- رئیس مرکز برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری سازمان مرکزی
4- آقای دکتر غلامرضا امینی رنجبر- عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور رئیس سازمان
5- آقای دکتر صدرالدین علی پور
6- آقای دکتر محسن دلاویز