مقالات
مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر

بررسی شبکه روابط اجتماعی بوم گردان و جامعه میزبان در جزیره هرمز

بررسی شبکه روابط اجتماعی بوم گردان و جامعه میزبان در جزیره هرمز، فصلنامه مطالعات اجتماعی...

مطالعه بیشتر

ارزیابی اثرات حلال های سبز بر محیط زیست

ارزیابی اثرات حلال های سبز بر محیط زیست. فصلنامه محیط زیست [1396/02/10] عظیمی (1395) ارزیابی...

مطالعه بیشتر

بررسی حقوقی زیست محیطی

بررسی حقوقی-زیست محیطی حوزه های آبریز رودخانه های کرج، جاجرود، لار [1396/02/10] بررسی حقوقی-زیست محیطی...

مطالعه بیشتر