اخبار

اولین نشست مشورتی با عنوان" ترکیب و تنوع گونه های گیاهی مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست برای تثبیت کانون های تولید گرد و غبار در اقلیم های مختلف کشور"
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۰

اولین نشست مشورتی با عنوان" ترکیب و تنوع گونه های گیاهی مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست برای تثبیت کانون های تولید گرد و غبار در اقلیم های مختلف کشور"

برگزاری اولین نشست مشورتی با عنوان" ترکیب و تنوع گونه های گیاهی مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست برای تثبیت کانون های تولید ...

برگزاری کارگاه های ستادی و استانی با بهره گیری از ظرفیت پژوهشکده محیط زیست

 آموزش ضمن خدمت کارکنان با هدف ارتقای دانش و کسب مهارت کارشناسان  درقالب کارگاه‌های تخصصی، به میزان ۲۵۵۷ نفر روز از ابتدای شهریورماه آغاز شده است.