انتصاب معاونت مالی و اداری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار۷

انتصاب معاونت مالی و اداری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

معارفه آقای شیران زایی بعنوان معاون مالی وادراری پژوهشکده محیط زیست

نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری۷

نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری

اولین نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری محیط زیست در سال 1397 به میزبانی...