برگزاری سری کارگاه های ستادی و استانی در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار (شهریور ۹۷)

۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ۴

کارگاه های ستادی و استانی از اوایل شهریور ماه توسط پژوهشکده محیط زیست آغاز شده است .