انتصاب معاونت مالی و اداری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۷

معارفه آقای شیران زایی بعنوان معاون مالی وادراری پژوهشکده محیط زیست