معاونت ها ، مدیران و مشاورین

سرپرست معاون پژوهشی :                          آقای دکتر اردوان زرندیان 

 

مدیر آموزش و ارتباط با صنعت:                                   آقای دکتر علیرضا رحمتی

مدیر امورپژوهش:                                                     آقای دکتر سید قاسم قربانزاده زعفرانی

مدیر امورآزمایشگاهها:                                                آقای دکتر شهاب الدین منتظمی

مدیر گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی:              آقای دکتر فرهاد حسینی طایفه

مدیر گروه ارزیابی و مخاطرات محیط زیست:                    آقای دکتر اردوان زرندیان

سرپرست گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست:                  سرکار خانم فریبا همتیان

 

معاون اداری و مالی:                                آقای مهندس شهرام شیران زائی

 

مدیر امور مالی:                                                        آقای محمد مهدی هزار خوانی

مدیر برنامه و بودجه :

مشاورین :

- سرکار خانم کتایون حجتی مشاور همکاری های علمی و امور بین الملل

- آقای دکتر شهاب الدین منتظمی مشاور امور فناوری

-آقای دکتر مقدسی مشاور اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار