معاونت ها ، مدیران و مشاورین

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دارای دو پست معاونت (معاونت پژوهشی و معاونت اداری و مالی ) می باشد.

معاون پژوهشی : 

مدیر امور کتابخانه ، مرکز اسناد:             آقای دکتر علیرضا رحمتی

مدیر امورپژوهش:                              آقای دکتر اردوان زرندیان

مدیر امورآزمایشگاهها:                        آقای دکتر شهاب الدین منتظمی

 

معاون اداری و مالی: آقای مهندس شهرام شیران زائی

مدیر امور مالی: آقای محمد مهدی هزار خوانی

مدیر برنامه و بودجه :

 

مشاورین :

-

-