رئیس پژوهشکده: دکتر جلیل بادام فیروز

رئیس پژوهشکده:           دکتر جلیل بادام فیروز

سوابق مدیریتی:

معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

سرپرست گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست 

مشاور امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد

معاون اداری و مالی حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد