کمیسیون دائمی

اعضای حقوقی

 

آقای دکتر جلیل بادام فیروز         

دبیر کمیسیون

آقای دکتر سعید رضایی

معاون مرکز در امور هیاتهای امنای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

آقای دکتر سعید نمکی

معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 

اعضای حقیقی:

 

آقای مهندس امیر ارسلان مهاجری طهرانی

مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست 

آقای مهندس شهرام شیران زائی

معاون اداری و مالی پژوهشکده

آقای دکتر شهاب الدین منتظمی

مدیرامور آزمایشگاههای پژوهشکده

آقای دکتر محمدحسین دانشفر

 

خانم دکتر ندا سلطانی

 

خانم دکتر مهناز مظاهری اسدی