کمیسیون دائمی

اعضای حقوقی

 

آقای دکتر جلیل بادام فیروز         

دبیر کمیسیون

آقای مهندس سعید رضایی

معاون مرکز در امور هیاتهای امنای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

آقای دکتر سعید نمکی

معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 

اعضای حقیقی:

 

آقای مهندس امیر ارسلان مهاجری طهرانی

مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست 

آقای دکتر غلامرضا امینی رنجبر

عضو هیات علمی دانشگاه تهران 

آقای دکتر محسن دلاویز

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 

آقای دکتر صدرالدین علیپور

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدارشهرداری تهران 

خانم دکتر نیره اعظم خوش خلق سیما 

رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی

خانم دکتر مهناز مظاهری اسدی

عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری