دفتر ریاست

رئیس دفتر: آقای مسعود قاضی

 

مدیر روابط عمومی و بین الملل و همکاریهای علمی:

 

مشاورین:

-سرکار خانم کتایون حجتی

-