جلسه معارفه سرپرست پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار