همکاری پژوهشکده محیط زیست با دفتر پایش فراگیر سازمان