نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری محیط زیست

اولین نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری محیط زیست در سال 1397،  به میزبانی...