رئیس پژوهشکده: دکتر جلیل بادام فیروز

رئیس پژوهشکده:           دکتر جلیل بادام فیروز

سوابق مدیریتی:

معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

سرپرست گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

مشاور امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد

عضو شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

عضو شورای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست