اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار»

گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست

علی جهانی

علی جهانی

دانشیار

دریافت رزومه
بهزاد رایگانی

بهزاد رایگانی

دانشیار

دریافت رزومه
اردوان زرندیان

اردوان زرندیان

دانشیار

سیده بهاره عظیمی

سیده بهاره عظیمی

استادیار

گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست

جلیل بادام فیروز

جلیل بادام فیروز

دانشیار

رویا موسی زاده

رویا موسی زاده

استادیار

گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی

منا ایزدیان

منا ایزدیان

استادیار

دریافت رزومه
فرهاد حسینی طایفه

فرهاد حسینی طایفه

استادیار

دریافت رزومه
محمدرضا رحمانی

محمدرضا رحمانی

استادیار

جواد رمضانی

جواد رمضانی

استادیار

دریافت رزومه
سیدقاسم قربانزاده

سیدقاسم قربانزاده

استادیار

دریافت رزومه
حسین محمدی

حسین محمدی

دانشیار

دریافت رزومه
باقر نظامی بلوچی

باقر نظامی بلوچی

دانشیار

دریافت رزومه

گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست و پایش آلاینده ها

روانبخش شیردم

روانبخش شیردم

دانشیار

دریافت رزومه
یوسف عظیمی

یوسف عظیمی

دانشیار

دریافت رزومه
محمدرضا فرزانه

محمدرضا فرزانه

استادیار

دریافت رزومه
سمیه محمدی

سمیه محمدی

دانشیار

دریافت رزومه