شبکه برنامه عملیاتی گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست