هیأت امناء

1- جناب آقای دکتر عیسی کلانتری – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس هیأت امناء)
2- جناب آقای دکتر جلیل بادام فیروز - رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار(دبیر هیأت امناء)
3- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری – رئیس مرکز هیأت های امنا و هیآت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده وزیر
4- جناب آقای دکتر فرخ مسجدی - رئیس امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه و نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه

اعضاء حقیقی:

1- جناب آقای دکتر مسعود تجریشی

2- جناب  آقای دکتر مجید عباس پور

3- خانم دکتر نیره اعظم خوش خلق سیما

4- جناب آقای مهندس علی اصغر دانشیان