هیأت امناء

اعضاء حقوقی:

1- جناب آقای دکتر علی سلاجقه – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس هیأت امناء)
2- جناب آقای
دکتر روانبخش شیردم - رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار(دبیر هیأت امناء)
3- جناب آقای دکتر محمد س
لیمانی – قائم مقام وزیرورئیس مرکز هیأت های امنا و هیآت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
4- جناب آقای دکتر فرخ مسجدی - رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضاء حقیقی:

1- جناب آقای دکتر علی جعفری - استاد دانشگاه تهران

2- جناب آقای دکتر محمد یزدی - استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

3- جناب آقای دکتر جهانگیر پر همت - استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

4- سرکار خانم دکتر شراره پور ابراهیم آبادی - دانشیار دانشگاه تهران