معاونت ها ، مدیران و مشاورین

معاون پژوهشی :                                         آقای دکتر اردوان زرندیان 

معاون اداری و مالی:                                     آقای مهندس شهرام شیران زائی

رئیس مرکز آموزش و ارتباط با صنعت:                                       آقای دکتر علیرضا رحمتی

مدیر امورپژوهش:                                                                 آقای دکتر سید قاسم قربانزاده زعفرانی

مدیر امور داده ها و تحلیل اطلاعات:                                          خانم دکتر دردانه آقاجانی

مدیر گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی:                         آقای دکتر فرهاد حسینی طایفه

​​​​​​مدیر گروه پژوه​شی مهندسی محیط زیست و پایش آلاینده ها:      آقای دکتر یوسف عظیمی  

مدیر گروه ارزیابی و مخاطرات محیط زیست:                               آقای دکتر علی جهانی

سرپرست گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست:                             آقای دکتر جلیل بادام فیروز

مدیر امور مالی:                                                                    آقای مهندس محمد مهدی هزار خوانی

مدیر برنامه و بودجه :                                                    

مشاورین :

- سرکار خانم کتایون حجتی                                  مشاور روابط عمومی و همکاری های علمی 

- آقای دکتر شهاب الدین منتظمی                           مشاور