معاونت ها ، مدیران و مشاورین

معاون پژوهشی :                                         آقای دکتر اردوان زرندیان 

معاون اداری و مالی:                                     آقای دکتر محمدرضا رحمانی 

 رئیس مرکز آموزش و ارتباط با صنعت:                                            آقای دکتر علیرضا رحمتی

مدیر امورپژوهش:                                                                      آقای دکتر سید قاسم قربانزاده زعفرانی 

مدیر امور داده ها و تحلیل اطلاعات:                                               خانم دکتر دردانه آقاجانی 

مدیرگروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی:                                آقای دکتر باقر نظامی بلوچی 

​​​​​​مدیر گروه پژوه​شی مهندسی محیط زیست و پایش آلاینده ها:            آقای دکتر یوسف عظیمی  

مدیر گروه ارزیابی و مخاطرات محیط زیست:                                    آقای دکتر بهزاد رایگانی 

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست:                                       خانم دکتر رویا موسی زاده 

 مدیر امور مالی:                                                                        آقای مهندس محمد مهدی هزار خوانی

مدیر برنامه و بودجه :                                                    

مشاورین :

- سرکار خانم دکترکتایون حجتی -  مشاور روابط عمومی و همکاری های علمی 

- آقای دکتر شهاب الدین منتظمی- مشاور 

- آقای دکتر باقر نظامی بلوچی - مشاور در امور بین الملل