معاونت ها ، مدیران و مشاورین

معاون پژوهشی :                          آقای دکتر اردوان زرندیان (سرپرست)

معاون اداری و مالی:                       آقای مهندس شهرام شیران زائی

 

مدیر آموزش و ارتباط با صنعت:                                        آقای دکتر علیرضا رحمتی

مدیر امورپژوهش:                                                         آقای دکتر سید قاسم قربانزاده زعفرانی

مدیر امور داده ها و تحلیل اطلاعات:                                 آقای دکتر شهاب الدین منتظمی

مدیر گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی:               آقای دکتر فرهاد حسینی طایفه

مدیر گروه ارزیابی و مخاطرات محیط زیست:                     آقای دکتر اردوان زرندیان

(مدیر گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست:                         آقای دکتر  جلیل بادام فیروز (سرپرست

مدیر امور مالی:                                                            آقای مهندس محمد مهدی هزار خوانی

مدیر برنامه و بودجه :                                                    سرکار خانم دکتر دردانه آقاجانی (سرپرست)

مشاورین :

- سرکار خانم کتایون حجتی مشاور روابط عمومی و همکاری های علمی