اهداف و چشم اندازها

اهداف و چشم اندازها

اهداف و چشم انداز

 

اساسنامه پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست                                                            

مقدمه

به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار و به منظور سیاستگذاری پژوهشی محیط زیست و تامین نیازهای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست از طریق انجام طرحهای پژوهشی، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس مجوز شماره 66493/22/2 مورخ 1393/04/18 شورای گسترش آموزش عالی و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/05/1383)، مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط تاسیس و اداره می شود.

در این اساسنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار “وزارت ” و سازمان حفاظت محیط زیست به اختصار «سازمان» و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار به اختصار «پژوهشکده» نامیده می شود.

ماده 1- اهداف :

1-  توسعه و گسترش پژوهش در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار

2- زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی

ماده 2- وظایف و اختیارات :

1- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار

2- سیاستگذاری پژوهشی محیط زیست و رفع نیازهای پژوهشی “سازمان” از طریق انجام طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای

3- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط

4- همکاری پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار با رعایت قوانین و مقررات

5- ارائه مشاوره و خدمات علمی – تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج حاصل از فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده در “پژوهشکده”

6- انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه رایانه ای متناسب با اهداف “پژوهشکده” طبق ضوابط و مقررات مربوط

7- برگزاری همایش های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

ماده 3 – پژوهشکده دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و وابسته به سازمان است.

ماده 4 – محل فعالیت پژوهشکده در تهران است و محل استقرار واحدهای پژوهشی، آزمایشگاهی و کارگاهی در سراسر کشور می باشد.

ماده 5- ارکان :

1 – هیات امناء

2- هیات رئیسه

3 – رئیس پژوهشکده

4 – شورای پژوهشکده

ماده 6- ترکیب هیات امناء :

1- رئیس سازمان (رئیس هیات امناء)

2- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده ایشان

3- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا نماینده ایشان

4- رئیس پژوهشکده (دبیر هیات امناء)

5- سه تا پنج تن از شخصیت های علمی – فرهنگی کشور که نقش موثری در توسعه و پیشرفت پژوهشکده داشته باشند.

تیصره 1: حداقل دو تن از شخصیت های مذکور در بند 5 باید از اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور باشند.

تبصره 2: اعضای مذکور در ردیف 5 به پیشنهاد رئیس سازمان، تایید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب می شوند و در یک زمان حداکثر می توانند عضو دو هیات امناء باشند. انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 7- وظایف و اختیارات هیات امناء :

1- تصویب آیین نامه داخلی هیات امناء.

2- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.

3- بررسی و تصویب بودجه سالیانه و تفصیلی پژوهشکده که توسط  رئیس پژوهشکده پس از تایید هیات رئیسه پیشنهاد می شود.

4- تصویب آیین نامه های مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی پژوهشکده (از جمله آیین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی) که پس از تایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود.

5- تصویب حساب ها و ترازنامه سالانه پژوهشکده.

6- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

7- تصویب جذب کمکهای مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

8- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی پژوهشکده به وزارت برای تایید.

9- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و … در چارجوب ضوابط و مقررات مربوط.

10- تعیین میزان پرداخت پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نویسانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

11- پیشنهاد توسعه یا انحلال گروه های پژوهشی پژوهشکده به وزارت برای طی مراحل قانونی.

12- بررسی گزارش عملکرد سالیانه پژوهشکده که توسط رئیس پژوهشکده ارائه می شود و اظهار نظر نسبت به آن.

ماده 8- جلسات هیات امناء

جلسات هیات امناء حداقل هر شش ماه یکبار با دعوت رئیس هیات امناء تشکیل می شود.

تبصره:جلسات هیات امناء با حضور حداقل پنج تن از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای حداقل نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 9- رئیس پژوهشکده

رئیس پژوهشکده که نماینده قانونی پژوهشکده نزد مراجع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی رسمی با مرتبه حداقل استادیار دارای حداقل پنج سال سابقه خدمت در دانشگاهها و مراکز آموزشی و حداقل دو سال سابقه اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال منصوب می شود.

تبصره 1: پیشنهاد و انتصاب مجدد وی بطور متوالی برای یک دوره  امکانپذیر است. در موارد استثنا، انتخاب مجدد وی فقط برای دوره بعدی امکان پذیر است.

تبصره 2: رییس سازمان می تواند تا تعیین رییس پژوهشکده یکی از اعضای هیات علمی را به عنوان سرپرست پژوهشکده منصوب نماید.

تبصره 3: پذیرش استعفا یا عزل رییس پژوهشکده با حکم رییس سازمان خواهد بود.

ماده 10- وظایف و اختیارات رئیس پژوهشکده

1- اداره و هدایت امور پژوهشکده و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیتهای آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات.

2- پیشنهاد ساختار و تشکیلات پژوهشکده به هیات امناء برای تصویب.

3- صدور احکام معاونان و مدیران پژوهشکده بر اساس تشکیلات مصوب.

4- امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.

5- تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به هیات امناء برای تصویب.

6- تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله به هیات امناء برای تصویب.

7- ارسال صورتجلسات هیات امناء پژوهشکده به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.

8- ارائه گزارش عملکرد سالانه پژوهشکده به هیات امناء و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.

9- افتتاح حساب بانکی مورد نیاز پژوهشکده و معرفی دارندگان حق امضای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10- تصمیم گیری در مورد سیاست ها و اولویت ها و بودجه طرحهای اجرائی و تحقیقات توسعه سازمانی، تحول اداری و ارتقاء بهره وری پژوهشکده.

ماده 11-ترکیب هیات رئیسه

1- رئیس پژوهشکده

2- معاونان پژوهشکده

ماده 12- وظایف و اختیارات هیات رئیسه

1-مشارکت و همکاری در تنظیم برنامه های راهبردی پژوهشکده.

2-پیشنهاد بودجه سالیانه پژوهشکده.

3-پیشنهاد توزیع فرصت های مطالعاتی.

4-ایجاد هماهنگی بین حوزه های مختلف پژوهشکده.

ماده 13- معاونان پژوهشکده

تعداد معاونان پژوهشکده بر اساس تشکیلات پژوهشکده تعیین می گردد. شرایط عمومی معاونان طبق آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشد.

ماده 14-ترکیب شورای پژوهشکده

1- رئیس پژوهشکده (رییس شورا)

2- معاونان پژوهشکده

3- مدیران گروههای پژوهشی

4- دو تا چهار تن از اعضاء هیات علمی و صاحبنظران مربوط

تبصره 1: حداکثر دو تن از اعضای بند 4 از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشکده با تشخیص رئیس پژوهشکده انتخاب شوند.

تبصره 2: اعضای مذکور در بند 4 با حکم رئیس پژوهشکده برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها  بلامانع است.

ماده 15- وظایف و اختیارات شورای پژوهشکده

1- تصویب آئین نامه داخلی شورا

2- تعیین خط مشی و برنامه های علمی و پژوهشی و آموزشی پژوهشکده در چارچوب سیاست ها و مصوبات.

3- تعیین خط و مشی پژوهشکده برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در محدوده ضوابط و مقررات کشور.

4- تایید پیشنهاد تاسیس و انحلال گروه های پژوهشی به منظور ارسال برای طی مراحل قانونی.

5- تایید آیین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

6- بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات.

7- بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی و پژوهشی و پیشنهاد به رئیس پژوهشکده.

8- ارزیابی نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی و فناوری پژوهشکده.

9- بررسی و تصویب تسهیلات و خدمات رفاهی.

ماده  16- جلسات شورای پژوهشکده

جلسات شورای پژوهشکده دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد.

ماده 17- پژوهشکده از نظر مقررات مالی- معاملاتی مشمول آیین نامه مالی- معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

ماده 18– اعضاء هیات علمی پژوهشکده از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی‌) تابع ضوابط و مقررات جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند.

ماده 19- صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیات علمی پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت تعیین می شود.

ماده 20- پژوهشکده تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آئین نامه های مربوط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین جاری کشور می باشد.

ماده 21– فضا، امکانات و تجهیزات پژوهشکده باید متناسب با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

ماده 22- وزارت بر کلیه فعالیت های پژوهشکده نظارت می نماید.

ماده 23- سال مالی پژوهشکده عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود.

ماده 24- منابع مالی پژوهشکده

1- اعتبارات بودجه عمومی

2- درآمدهای حاصل اجرای طرح های پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره ای، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و عرضه آثار محصولات علمی (کتاب، مجله،…)

3-کمک های دریافتی از وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط

4- هدایا و کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 25-انحلال “پژوهشکده”

“پژوهشکده” در موارد زیر پس از تصویب نهایی شورای گسترش آموزش عالی منحل می شود:

1-به پیشنهاد رئیس “سازمان”

2- در صورت تخلف “پژوهشکده” از مقررات اساسنامه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظوابط و مقررات “وزارت” و سایر ظوابط و مقررات جاری کشور به تشخیص “وزارت”.

ماده 26- درصورتی که شورای گسترش آموزش عالی “وزارت” با انحلال “پژوهشکده” موافقت اصولی نماید، “پژوهشکده” موظف است:

1- کلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، شهرداری ها، سایر اشخاص حقوقی(دولتی و خصوصی) و اشخاص حقیقی(اعم از اعضای هیات علمی و کارمندان خود) انجام دهد.

2- کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداری ها و غیره در اختیار “پژوهشکده” قرار گرفته است مسترد نماید یا موافقت صاحبان حق، مینی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به “سازمان” را ارائه دهد.

ماده 27- پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده 26 و حل و فصل امور اداری، مالی و حقوقی و تصویب نهایی انحلال “پژوهشکده” توسط شورای گسترش آموزش عالی، هیات تصفیه ای مرکب از:

1-نماینده حقوقی “وزارت”

2-نماینده حقوقی “سازمان”

3- رئیس وقت “پژوهشکده” (درغیاب رئیس وقت “پژوهشکده”، یکی از معاونان وقت “پژوهشکده” بنا به تشخیص رئیس “سازمان”)تشکیل و با رعایت مقررات قانونی در مدتی که شورای گسترش آموزش عالی تعیین می کند، امر تصفیه “پژوهشکده” را بر عهده خواهد داشت.

ماده 28- پس از انجام تعهدات و تعیین تکلیف دیون “پژوهشکده” و اعلام ختم تصفیه توسط هیات تصفیه، باقی مانده دارایی “پژوهشکده” با رعایت بند 2 ماده 26 اساسنامه به سازمان منتقل می شود.

تبصره1: در خصوص اموال وقفی، مطابق وقفنامه عمل می شود.

تبصره 2: هیات تصفیه موظف است در مورد فوق صورتمجلسی را که به امضای تمامی اعضای هیات می رسد تنظیم و یک نسخه از آن را به “سازمان” و نسخه دیگر آن را به “وزارت” تسلیم نماید.

ماده 29- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات مصوب “وزارت” و سایر ضوابط و مقررات مربوط است.

ماده 30- هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه با تصویب شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون آموزشی “وزارت” امکانپذیر است.

ماده 31- این اساسنامه مشتمل بر 31 ماده و 14 تبصره در تاریخ 4/5/1393 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ معتبر است.