رؤسای پیشین پژوهشکده

 آقای دکتر روانبخش شیردم

آقای دکتر جلیل بادام فیروز

آقای دکتر امید بزرگ حداد

رئیس

رئیس 

سرپرست

از تاریخ 1400/9/1 تا 1403/2/1

از تاریخ97/2/1 تا 1400/9/1

ازتاریخ 96/10/1 تا 97/1/30

 خانم دکتر ندا سلطانی

سرپرست

از تاریخ 95/7/1 تا 96/9/30

 خانم دکتر مهناز مظاهری اسدی

سرپرست

از تاریخ 94/2/1 تا 95/6/31

 آقای دکتر حمید راشدی

سرپرست

از تاریخ 93/4/1 تا 93/11/30

 

-