دفتر ریاست

رئیس دفتر: آقای مسعود قاضی

 

مشاورین:

-سرکار خانم کتایون حجتی مشاور همکاری های علمی و امور بین الملل

-