گروه های پژوهشی

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دارای چهار گروه پژوهشی می باشد :

گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی:

مدیر گروه : آقای دکتر فرهاد حسینی طایفه

- گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست:

مدیر گروه : آقای دکتر علی جهانی

گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست:

مدیر گروه: آقای دکتر جلیل  بادام فیروز(سرپرست)

- گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست و پایش آلاینده ها مدیر گروه: آقای دکتر یوسف عظیمی