گروه های پژوهشی

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دارای سه گروه پژوهشی می باشد :

گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی:

مدیر گروه : آقای دکتر فرهاد حسینی طایفه

- گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست:

مدیر گروه : آقای دکتر اردوان زرندیان

گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست:

سرپرست گروه: آقای دکتر جلیل  بادام فیروز