گروه های پژوهشی

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دارای چهار گروه پژوهشی می باشد :

گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی:

مدیر گروه : آقای دکتر باقر نظامی بلوچی

- گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست:

مدیر گروه : آقای دکتر بهزاد رایگانی

گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست:

مدیر گروه:  خانم دکتر رویا موسی زاده 

- گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست و پایش آلاینده ها مدیر گروه: آقای دکتر محمدرضا فرزانه