کمیسیون دائمی

اعضای حقوقی

 

آقای دکتر سیدمصطفی سیادت موسوی

دبیر کمیسیون

آقای دکتر سعید رضایی 

معاون مرکز در امور هیاتهای امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (نماینده وزیر)

آقای دکتر سعید دشتی   

معاون امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور (نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه)

 

 

اعضای حقیقی: