کمیسیون دائمی

اعضای حقوقی

 

آقای دکتر روانبخش شیردم      

دبیر کمیسیون

آقای دکتر سعید رضایی

معاون مرکز در امور هیاتهای امنای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (نماینده وزیر)

آقای دکتر دشتی

 معاون امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان برنامه و بودجه (نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه)

 

 

اعضای حقیقی:

 

آقای مهندس امیر ارسلان مهاجری طهرانی

مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست 

آقای مهندس شهرام شیران زائی

معاون اداری و مالی پژوهشکده

آقای دکتر شهاب الدین منتظمی

مشاور رئیس پژوهشکده

آقای دکتر محمدحسین دانشفر

 

آقای دکتر اردوان زرندیان