تاریخچه

پژوهشکده “محیط زیست و توسعه پایدار” بعنوان مرکز تحقیقات و سیاستگذاری پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، براساس موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی کشور و با چهار گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست، ارزیابی و مخاطرات محیط زیست، تنوع زیستی و ایمنی زیستی و مهندسی محیط زیست و پایش آلاینده ها در حال فعالیت است و بر اساس اساسنامه  مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور محل فعالیت پژوهشکده تهران و می تواند واحدهای کارگاهی در سراسر کشور داشته باشد.


ماموریت :
کمک به تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر از محیط زیست به نحوی که با حفظ تعادل مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود رشد و اعتلای کیفی زندگی انسان ها فراهم آید.


اهداف:
– سیاست‏ گذاری و تعیین اولویت‏های تحقیقات محیط زیست
– مدیریت پژوهش های هدفمند در عرصه فن آوری های نوین زیست محیطی
– تبدیل شدن به یک مرکز علمی پیشتاز برای تقویت امنیت و ارتقا سطح محیط زیست کشور
– حفاظت از منابع پایه و بسترهای زیست محیطی و کمک به توسعه پایدار
– همکاری و ارتباط مستمر با مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی و خارجی از طریق تبادل اطلاعات، ارتقاء و هدایت کاربردی تحقیقات محیط زیست در سایر موسسات
– پیش بینی تغییرات بلند مدت محیط زیست کشور در نتیجه تغییرات جهانی و شفاف سازی شرایط واقعی
– آسیب شناسی و آسیب زدایی از تحقیقات محیط زیست کشور و استخراج گزارش تصمیم سازی از تحقیقات
– مدیریت جریان نوآوری دانش محیط زیست و ایجاد حلقه اتصال بین دانشگاه و محیط زیست و بخش تولید
– ارزیابی و آمایش روش های نوآورانه در حفاظت از محیط زیست
– بهره برداری، نظارت و توسعه ظرفیت زیست محیطی جامعه