نشست صمیمانه دکتر سلاجقه با همکاران پژوهشکده محیط زیست و توشسعه پایدار