تفاهم نامه همکاری پژوهشکده با معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی