برگزاری جلسه شورای راهبردی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار