جلسه همکاری پژوهشکده محیط زیست با دانشگاه بصره عراق