اعضای هیأت علمی

 

آقای دکتر جلیل بادام فیروز

 مرتبه علمی: استادیار

رئیس پژوهشکده

 عضو هیات علمی گروه اقتصاد محیط زیست 

آقای دکتر اردوان زرندیان

سرپرست معاونت پژوهشی

مدیر گروه ارزیابی و  مخاطرات زیست محیطی 

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1524902558-7.jpg

آقای دکتر سید قاسم قربان زاده زعفرانی

مدیر امور پژوهش

عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1524901174-personeli-95-229x300.jpg

آقای دکترفرهاد حسینی طایفه 

مدیر گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی

عضو هیات علمی گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1524900999-213x300.jpg

خانم دکتر منا ایزدیان

عضو هیات علمی گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی